مشاوره فردی

  • خود شناسی
  • تحلیل مشکلات بین فردی
  • تحلیل مشکلات جنسی
  • بررسی اختلالات روانی،خلقی و اضطرابی
  • آموزش مهارتهای ارتباطی
  • عبور از بحرانهای عاطفی

 

consult