خود را بیاب

سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

این ما هستیم که خود را می فریبیم،
هیچکس به اندازه خود ما قادر به گول زدن خود نیست.

ما از واقعیت می گریزیم تا حال بد را تجربه نکنیم ،مدتها طول می کشد تا بفهمیم حال ما خوب نیست ولی ترس از بدتر شدن حال فعلی مارا قانع و کم توقع می سازد و ما برده ای می شویم در روابط، از خواسته هایمان می گذریم و باز خود را می فریبیم که انسانی فداکار و باگذشت هستیم تا از خود تندیسی دروغین بسازیم متزلزل و بی ثبات، نیرویی درونی به ما هشدار می دهد و نهیب می زند این حق تو نیست و ما با مهارتی اموخته شده ان را در نطفه خفه می کنیم تا حالی بد را تجربه نکنیم. غافل از انکه دیر یا زود واقعیت با بیرحمی رخ می نمایاند. وه که چه شیرین است آن لحظه ای که درمیابی چقدر قوی هستی و ترست بیهوده بوده، ترس جای خود را به غرور و بی رحمی و واقعیت جای خود را به مهری عظیم مبدل می سازد.

بیایید نترسیم وحال بد را تجربه کنیم!
حال بد چون موجی در طوفان زندگی از ما می گذرد سپس ما می مانیم و گوهرهایی در صدف که از خیزش امواج در ما به جا مانده،
“گوهر حرمت به خود”
در دل دریا بزن، با ترس هایت مهربان باش و خود را بیاب.

ارسال شده در بلاگ توسط nastaran